Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 14 december 2019

 1. Inleiding

TOPMEN BVBA waardeert het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonlijke gegevens. In het privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

TOPMEN BVBA heeft dit privacybeleid opgesteld om de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens te beschrijven die u aan TOPMEN BVBA geeft wanneer u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van online en/of mobiele diensten en websites van TOPMEN BVBA en software die door TOPMEN BVBA op of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de ‘Website) wordt verstrekt. ‘TOPMEN BVBA’ of ‘we’ betekent de zaakvoerders van TOPMEN BVBA, Marnic De Clercq en Bart Galle.

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Website en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar zonder beperking, het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of derden, inclusief externe operateurs van webpagina’s waar de Website naar is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven. We verwijzen mogelijk zo nu en dan naar dit privacybeleid in mededelingen en verzoeken om toestemming met betrekking tot webpagina’s voor speciale doeleinden, mobiele applicaties of andere middelen als we u bijvoorbeeld uitnodigen om ideeën in te dienen voor het verbeteren van de Website. Onder dergelijke omstandigheden is dit privacybeleid van toepassing op informatie die door ons is verzameld via dergelijke middelen voor speciale doeleinden, zoals gewijzigd in de specifieke mededeling of het verzoek om toestemming (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die zijn verzameld of tot ons gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens). Domaine PerduTOPMEN BVBA kan dit privacybeleid te allen tijde wijzigen. Bekijk de vermelding ‘Laatst bijgewerkt’ boven aan deze pagina om te bepalen wanneer dit privacybeleid voor het laatst werd gewijzigd. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht op de datum ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven wordt vermeld. Door na dergelijke wijzigingen de Website te gebruiken of informatie aan ons te verstrekken, accepteert u het gewijzigde privacybeleid. Als TOPMEN BVBA persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die via de Website worden verzameld, gaat gebruiken op een wijze die wezenlijk verschilt van die zoals vermeld ten tijde van de verzameling, dan zal TOPMEN BVBA gebruikers informeren door een mededeling te plaatsen op de Website van TOPMEN BVBA gedurende 30 dagen voorafgaand aan dit gebruik of op een andere wijze zoals vereist door de wet.

 1. Verzamelde informatie

TOPMEN BVBA kan als onderdeel van de standaardwerking van de Website automatisch gegevens van uw computer of mobiele apparaat verzamelen en analyseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw type browser, besturingssysteem, IP-adres en de domeinnaam waarvandaan u de Website heeft geopend en, indien u onze Website met uw mobiele apparaat opent, het type mobiele apparaat. Bovendien kunnen we automatisch acties vastleggen en analyseren die u op de Website heeft uitgevoerd met inbegrip van, maar niet beperkt tot, datum en tijd van gebruik, klikken, bekeken pagina’s, hoeveel tijd u op elke pagina heeft doorgebracht en zoekopdrachten. TOPMEN BVBA behoudt zich het recht voor om uw IP-adres (of andere gegevens) aan andere gegevens over u te koppelen op elke wijze die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. TOPMEN BVBA slaat deze gegevens op de apparatuur van TOPMEN BVBA op of op apparatuur van derden waar TOPMEN BVBA voor dat doeleinde een relatie mee heeft.

Indien u de Website op uw mobiele telefoon of ander mobiel apparaat, waaronder tablets, opent of gebruikt, verzamelen we ID’s van mobiele apparaten, waaronder MAC-adres en IP-adres. We kunnen de naam die u heeft gekoppeld aan uw toestel, type apparaat, telefoonnummer, land en andere informatie die u verstrekt verzamelen, zoals een gebruikersnaam, geografische locatie of e-mailadres

 1. Gebruik en openbaarmaking van informatie

We kunnen alle informatie gebruiken die in overeenstemming met dit privacybeleid wordt verzameld, inclusief informatie die u identificeert als een specifiek persoon (‘persoonsgegevens’), voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet. TOPMEN BVBA gebruikt deze informatie om haar diensten en functies aan u te leveren, om die diensten en functies te meten en verbeteren en om klantenondersteuning aan u te leveren.

TOPMEN BVBA kan dergelijke informatie ook delen met derden (waaronder beheerders van externe Websites en/of sociale netwerksites) om u gerichte advertenties te tonen en andere inhoud die voor u is aangepast.

TOPMEN BVBA kan ook gegevens gebruiken die in overeenstemming met dit privacybeleid zijn verzameld ter voorkoming van mogelijke illegale activiteiten en activiteiten die voor u of anderen schadelijk zijn. TOPMEN BVBA kan gegevens van en over u of uw gebruik van TOPMEN BVBA onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, te onderzoeken of te identificeren of (c) onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen of (d) om indien noodzakelijk aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

We kunnen verschillende methoden gebruiken om abnormale activiteiten op te sporen en aan te pakken en om inhoud te screenen om misbruik zoals spam te voorkomen.

 1. Overdracht van gegevens aan derden

We kunnen andere bedrijven, inclusief gelieerde ondernemingen en derden, gebruiken om diensten uit te voeren in verband met onze activiteiten en om de Website en onze andere producten en diensten te verbeteren. Deze derden bevatten (maar zijn niet beperkt tot) onder andere serviceproviders en leveranciers.

Gedurende de periode waarin deze diensten worden aangeboden, hebben deze bedrijven mogelijk toegang tot persoonsgegevens en dergelijke persoonsgegevens kunnen naar andere landen worden overgedragen. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht om dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid te behandelen. Houd er eveneens rekening mee dat we externe cloudserviceproviders kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden op grond van de standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze serviceproviders hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat ze dergelijke maatregelen toepassen. We zijn echter niet aansprakelijk (voor zover toegestaan door de wet) voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder persoonsgegevens, door deze bedrijven.

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde Websites of diensten van derden die u bezoekt vanaf de Website van TOPMEN BVBA. In dergelijke gevallen wordt alle informatie die u verstrekt aan een derde, verstrekt aan die derde partij en niet aan TOPMEN BVBA. Deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid en de servicevoorwaarden van de derde partij. Zie het onderstaande gedeelte met de titel ‘Links naar Websites van derden’ voor meer informatie.

TOPMEN BVBA kan uw IP-adres en de gegevens van uw mobiele apparaat gebruiken om problemen met de diensten van TOPMEN BVBA te helpen vaststellen en om de Website te beheren. Uw IP-adres en de gegevens van uw mobiele apparaat kunnen ook worden gebruikt om u, uw locatie en uw online profiel te helpen identificeren en om algemene demografische informatie (zoals land van herkomst) te verzamelen. TOPMEN BVBA kan (zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving) van u verzamelde gegevens behouden overeenkomstig dit privacybeleid na de beëindiging van uw relatie met TOPMEN BVBA. TOPMEN BVBA kan dergelijke gegevens ook verwijderen, zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Als u gegevens van uw creditcard of andere betaalkaart en gerelateerde gegevens aan ons verstrekt om een betaling over te maken, gebruikt TOPMEN BVBA dergelijke gegevens uitsluitend met het doel de betaling te verwerken. TOPMEN BVBA kan uw gegevens ook met andere gegevens samenvoegen voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

 1. Contactgegevens

Wanneer u TOPMEN BVBA contactgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) en demografische informatie geeft, gaat u ermee akkoord dat TOPMEN BVBA deze informatie mag gebruiken zoals hierin uiteengezet. U gaat ermee akkoord dat TOPMEN BVBA, als onderdeel van de diensten voor u, met u kan communiceren, of een gesprek met u kan starten via middelen, zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, inclusief via contactgegevens die u aan TOPMEN BVBA kunt verstrekken of die TOPMEN BVBA anderszins van externe bronnen kan verkrijgen.

Indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan TOPMEN BVBA ook uw contactgegevens gebruiken om u informatie over TOPMEN BVBA te sturen, met inbegrip van promotiemateriaal. TOPMEN BVBA kan demografische en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring met de Website op maat te maken, u inhoud te laten zien waarvan TOPMEN BVBA denkt dat u er mogelijk geïnteresseerd in bent en inhoud weer te geven op basis van uw voorkeuren.

 1. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van niet-persoonlijke gegevens

In aanvulling op ander gebruik en andere openbaarmakingen van de in dit privacybeleid uiteengezette informatie en niettegenstaande enige tegenspraak in dit privacybeleid kunnen we voor welk doel dan ook alle gegevens die u niet als een specifiek persoon identificeren (‘niet-persoonlijke gegevens’) gebruiken en openbaar maken, tenzij we verplicht zijn om anders te handelen uit hoofde van de toepasselijke wet. Dergelijke niet-persoonlijke gegevens bevatten, bijvoorbeeld en zonder beperking: MAC-adressen en andere apparaat-ID’s, IP-adressen, pixeltags en vergelijkbare technologieën, fysieke locatiegegevens, en demografische informatie. Niet-persoonlijke gegevens kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten die samengevoegd en geanonimiseerd is. Als we onder de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om niet-persoonlijke gegevens als persoonlijke gegevens te behandelen, kunnen we het gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken.

 1. Veiligheid

TOPMEN BVBA tracht redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen om persoonlijke gegevens onder het beheer van TOPMEN BVBA te helpen beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Houd er daarnaast rekening mee dat e-mails, berichten die zijn verzonden via uw webbrowser en andere vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers niet versleuteld zijn. We raden u sterk aan om geen vertrouwelijke of gevoelige informatie via deze kanalen te communiceren. Hoewel we ernaar streven om uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid ervan derhalve niet garanderen. Houd er eveneens rekening mee dat we externe cloudserviceproviders kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden op grond van de standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze serviceproviders hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat ze dergelijke maatregelen toepassen. We zijn echter niet aansprakelijk (voor zover toegestaan door de wet) voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder persoonsgegevens, door deze bedrijven.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies door TOPMEN BVBA.

 1. Links naar Websites van derden

De Website kan links naar andere Websites beschikbaar stellen. Wanneer u op dergelijke links klikt, verlaat u mogelijk onze Website.

WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE PRIVACYPRAKTIJKEN VAN DERDEN, INCLUSIEFEXTERNE SERVICEPROVIDERS, EEN EXTERN SOCIALMEDIAPLATFORM, DERDEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN BESCHIKBAAR STELLEN WAARVOOR DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS EN DERDEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR DE WEBSITE EEN LINK BEVAT. U HEBT MOGELIJK RECHTEN DIE RECHTSTREEKS AFDWINGBAAR ZIJN TEGEN DEZE DERDEN. WE MOEDIGEN U AAN OM DE PRIVACYVERKLARINGEN VAN DERGELIJKE DERDEN TE LEZEN.

 1. Overnamen en andere reorganisaties

Gegevens die zijn verzameld in overeenstemming met dit privacybeleid, waaronder persoonsgegevens, kunnen openbaar worden gemaakt aan een of meer derden in verband met een wijziging van eigendom of controle in het bedrijf van TOPMEN BVBA (hetzij door fusie, verkoop of anderszins), of een andere reorganisatie, joint venture, opdracht, overdracht of andere beschikking van het geheel of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure) en dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt door dergelijke derden in overeenstemming met dit privacybeleid. Ook kunnen de gegevens die overeenkomstig dit privacybeleid worden verzameld, waaronder persoonsgegevens, aan één of meerdere derden ter beschikking worden gesteld in verband met een overname van of fusie met deze derden die door TOPMEN BVBA wordt uitgevoerd.

 1. Persoonlijke gegevens van inwoners van de EU en Zwitserland

Inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben recht op toegang tot hun gegevens. Indien u wilt dat TOPMEN BVBA toegang krijgt tot deze gegevens en ze namens u wijzigt, stuurt u een aangetekende brief naar het bovenvermelde adres met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (ter controle van de identiteit). TOPMEN BVBA levert dit dan aan u. Er kan een vergoeding (die niet hoger zal zijn dan de toepasselijke wetgeving toelaat) voor een dergelijk verzoek gelden. Inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben, als hun persoonsgegevens onjuist zijn, ook het recht van correctie, wissen of blokkeren van dergelijke onjuiste persoonsgegevens. Als uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, kunt u als alternatief TOPMEN BVBA verzoeken om de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren door een aangetekende brief te sturen met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (ter controle van de identiteit) aan het adres van TOPMEN BVBA met een exacte beschrijving van de gevraagde actie.

 1. Do Not Track-verzoeken

We reageren niet op het browsersignaal ‘Do Not Track’ (DNT) indien dit door de gebruiker is ingeschakeld in zijn webbrowser.

We delen geen informatie over uw gebruik van TOPMEN BVBA met derden. Wanneer derden die we hebben geïntegreerd in TOPMEN BVBA-Websites (zoals beschreven in het TOPMEN BVBA-cookiebeleid) hun eigen cookies van derden instellen of lezen, kunnen ze wel of niet reageren op het DNT-signaal.

 1. Afmelden

Als u in de toekomst geen promotiemateriaal meer van ons wilt ontvangen op basis van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke marketinggerelateerde berichten door een e-mail te sturen naar info @ topmen .be (verwijder de spaties wanneer u het e-mailadres overneemt). Houd er rekening mee dat we nog wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, proberen te voldoen aan uw verzoek.

 1. Algemene vragen en klachten

U kunt contact opnemen met TOPMEN BVBA via schrijven naar TOPMEN bvba, Elenestraat 69, 9620 Zottegem

Neem contact met ons op

Error 404